Convenio colectivo acuerdo parcial para el convenio de alojamientos de gipuzkoa

acuerdo parcial para el convenio de alojamientos de gipuzkoa

No te olvides de dejar tus dudas, comentarios o opiniones respecto al convenio.

EUSKO JAURLARITZAENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
ERABAKIA, Laneko, Enpleguko eta Gizarte
Politiketako Lurralde ordezkariena. Honen bidez
ebazten da Ostatu-Etxeen sektorearen Akordioa erre-
gistratu,
gordailutu (20100015122013 kodea).
eta argitaratzeaAURREKARIAK
Bakarra.
2013ko irailaren 24an aurkeztu da Aspagi-Adegik, enpresa-
buruen ordezkapenean, eta ELA, LAB, CCOO eta UGT sindi-
katuek, langileen ordezkapenean, 2013ko irailaren 20an sinatu-
tako akordioa.
ZUZENBIDEKO OINARRIAKLehenengoa.
Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak
onartu duen Langileen Estatutu Legearen testu bateratuaren
90.2 artikuluak aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza
honi dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g arti-
kuluak –Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko egitura orga-
nika eta funtzionala ezartzen duena (2013-04-24ko Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria)- dionarekin bat etorriz, eta
urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011-2-15eko Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta maiatzaren 28ko
713/2010 Errege Dekretuarekin (2010-6-12ko Estatuko
Aldizkari Ofiziala) – hitzarmen eta akordio kolektiboen erregis-
tro eta gordailuari buruzkoak- lotuta.
Bigarrena.
Sinatutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako
Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xeda-
tutako baldintzak.
Honen ondorioz,
ERABAKI DUTLehenegoa.
Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatu
eta gordailu egiteko agintzea eta aldeei jakinaraztea.
Bigarrena.
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin xedat-
zea.
Donostia, 2013ko urriaren 1a.—Javier López Larrinaga,
Lurralde-ordezkaria.
(391544)
(9902)GIPUZKOAKO OSTALARITZA HITZARMENERAKO
AKORDIO PARTZIALA
2013ko irailaren 20ko aktan jasotakoaren arabera,
Gipuzkoako ostalaritza-hitzarmeneko negoziazio-mahaiko
kideak bildurik, akordio honetan jasotzen dira esandako nego-
ziazio-mahaian lortutako adostasun partzialak eta hemen for-
malizatzen dira ondoren argitaratuak izateko xedez:
GOBIERNO VASCODEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS
SOCIALES
Delegacion Territorial de Gipuzkoa
RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo,
Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el
registro, publicación y depósito del Acuerdo del sec-
tor de Alojamientos código 20100015122013).
ANTECEDENTES
Unico.
El día 24 de septiembre de 2013 se ha presentado el acuerdo
citado suscrito, el día 20 de setiembre de 2013, por Aspagi-
Adegi, en representación de los empresarios y ELA, LAB,
CCOO y UGT, en representación de los trabajadores.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.
La competencia prevista en el art. 90.2 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo corresponde a esta autori-
dad laboral de conformidad con el art. 19.1.g del Decreto
191/2013, de 9 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 24-
04-2013) por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en
relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial
del País Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos.
Segundo.
El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisi-
tos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
RESUELVOPrimero.
Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.
Segundo.
Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.
San Sebastián, a 1 de octubre de 2013.—El Delegado
Territorial, Javier López Larrinaga.
(391544)
(9902)ACUERDO PARCIAL PARA EL CONVENIO DE
ALOJAMIENTOS DE GIPUZKOA
De acuerdo a lo recogido en acta de 20 de setiembre del año
2013 reunidos los componentes de la Mesa negociadora del
convenio de Alojamientos de Gipuzkoa en este acuerdo se des-
arrollan los acuerdos parciales que dicha Mesa Negociadora ha
alcanzado y que se suscriben al objeto de su publicación:
GIPUZKOAKO A.O.—2013ko urriaren 29a
N.º 206B.O. DE GIPUZKOA—29 de octubre de 2013 159
—————————————————–Página 1—————————————————–
Lehenengoa.Hitzarmen honen jardute-eremua honako hau da:
1.
Hotelak, hostalak, hotel-egoitzak, hostal-egoitzak, ater-peak, paradoreak, hotel-apartamentuak, egoitza-apartamentuak,
motelak, oporretako hiriak eta kanpalekuak.
2.
Pentsioak, fondak, apopilo-etxeak eta ostatuak.3.
Jatetxeak eta kafetegiak, hitzarmen honen eraginpekoenpresaren antolakunde-eremuaren barruan baldin badaude.
Bigarrena.
Akordio hau 2014ko abuztuaren 31ra arte egongo da inda-
rrean eta hitzarmena behin betiko sinatzearen mende dago;
indarraldia ez da luzatuko esandako datatik aurrera, hau da,
ultraaktibitatea ez da posible izango, nolaz eta bi aldeek ez
duten berariaz luzatzea erabakitzen esandako data baino lehen.
Hirugarrena.
Langileen Estatutuak enpresek akordio hau ez aplikatzeari
buruz 82-3 artikuluan dioenarekin bat etorririk, ondorengo testu
hau izenpetzen dugu:
«1.
Enpresek 15 eguneko kontsultaldia irekiko dute,enpresaren erabakia eragin duten arrazoiak aztertzeko eta ondo-
rioak saihestu edo gutxitzeko aukerarik dagoen ikusteko; baita
ondorio horiek langileengan dituzten eraginak biguntzeko
beharrezko neurriak aztertzeko ere. Epe beraren barruan,
Hitzarmenaren batzorde paritarioari jakinarazi beharko zaio
hartutako erabakia, eta langileen legezko ordezkaritzari formu-
latutako idatziaren kopia gehituko da.
Kontsultaldian, fede onez negoziatu behar dute alderdiek,
akordio bat lortzeko helburuarekin. Akordioa lortzeko, enpresa-
batzordeko edo -batzordeetako kideen, langileen ordezkarien,
edo, egon balego, ordezkaritza sindikalen gehiengoaren adosta-
suna behar da, guztien artean gehiengoa ordezkatzen badute.
Enpresaren eta langileen ordezkarien arteko kontsultaldian
izandako negoziazioetan adostasuna lortuko balitz, akordio
horren berri eman beharko zaio batzorde paritarioari.
2.
Kontsultaldia amaiturik, desadostasunak baldinbadaude, aldeetako edozeinek hitzarmenaren batzorde parita-
rioaren esku jarri ahal izango du auzia; batzordeak gehienez ere
zazpi egun izango ditu erabakia hartzeko, desadostasuna jaki-
narazi zaionetik kontatzen hasita.
3.
Batzorde paritarioan akordiorik ez badago, aldeetakoedozeinek jo ahal izango du, desadostasunak ebazteko xedez,
bost eguneko epean, 2000ko otsailaren 16ko (apirilaren 4ko
EHAA) Laneko gatazkak ebazteko borondatezko prozedurei
buruzko (PRECO) Konfederazio arteko Akordiora. Berariaz
ezarri da bi aldeen gehiengoak arbitratze-prozeduraren erabakia
onartzea erabakitzen badute soilik aplikatuko dela arbitratze-
prozedura».
Laugarrena.
2014ko abuztuaren 31ra arte, ondoren erantsirik doazen sol-
data-taulak izango dira aplikatzekoak. Berorietan, aurreko osta-
laritza-hitzarmeneko azken taulak hartzen dira kontuan eta
kopuru batzuk gehitzen zaizkie «hitzarmenaren kontura», hau
da, esandako taulei %6,3ko igoera aplikatuta. «Hitzarmenaren
konturako» kopuru horiek ez dira finkagarriak eta itzulgarriak
edo berreskuragarriak dira baldin eta abuztuaren 31 baino lehen
ez balitz lortuko oraingoa ordeztuko duen beste akordio bat.
Primero.El ámbito funcional de este Convenio es el siguiente:
1.
Hoteles, hostales, hoteles-residencias, hostales-residen-cias, albergues, paradores, hoteles-apartamentos, residencias-
apartamentos, moteles, ciudades de vacaciones y campings.
2.
Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas.3.
Restaurantes y cafeterías siempre que se encuentrendentro del ámbito organizacional de la empresa afectada por
este convenio.
Segundo.
Este acuerdo tiene una vigencia hasta el 31 de agosto del
año 2014 y está vinculado a la firma definitiva del convenio sin
que la vigencia del mismo se prolongue más allá de esta fecha,
es decir, sin ultraactividad posible salvo que las partes lo acor-
daran expresamente antes de la citada fecha.
Tercero.
En consonancia con el artículo 82-3 del E.T. sobre inaplica-
ción de este acuerdo por parte de las empresas se suscribe el
siguiente texto:
«1.º
Las empresas abrirán el período de consultas de 15días que versará sobre las causas motivadoras de la decisión
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuen-
cias para los trabajadores afectados. Debiendo en el mismo
plazo, poner en conocimiento de la Comisión Paritaria del
Convenio, acompañándose copia del escrito formulando a la
representación Legal de los trabajadores.
Durante el período de consultas, las partes deberán negociar
de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho
acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miem-
bros del comité o comités de empresa, de los delegados de per-
sonal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las
hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aque-
llos.
De producirse acuerdo en las negociaciones desarrolladas
durante el período de consultas establecido entre la empresa y
la representación de personal, éste deberá ser comunicado a la
Comisión Paritaria.
2.º
En caso de desacuerdo finalizado el periodo de consultas,cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días, someter la
discrepancia a la Comisión paritaria del convenio que dispondrá de
un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde
que la discrepancia fuera planteada en la Comisión paritaria.
3.º
En el supuesto de desacuerdo en la Comisión paritaria,cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días, acudir
para solventar las discrepancias, el Acuerdo Interconfederal
sobre Procedimientos voluntarios de Resolución de Conflictos
(PRECO) de 16 de febrero de 2000 (BOPV de 4 de abril). Se
establece expresamente, que el procedimiento de arbitraje se
aplicará únicamente mediante acuerdo de sometimiento al
mismo por la mayoría de ambas partes.”
Cuarto.
Las tablas salariales de aplicación hasta el 31 de agosto del
año 2014 serán las que a continuación se adjuntan. En ellas se
contemplan las últimas tablas del convenio de hostelería de
referencia anterior y se añaden a la misma unas cantidades a
modo de «A cuenta de convenio» que son el resultado de apli-
car a dichas tablas el 6,3% de incremento. Estas cantidades «a
cuenta» no son consolidables y son reversibles o recuperables
en el caso de que antes del 31 de agosto no se haya alcanzado
un acuerdo que sustituya a éste.
160
GIPUZKOAKO A.O.—2013ko urriaren 29a N.º 206B.O. DE GIPUZKOA—29 de octubre de 2013
—————————————————–Página 2—————————————————–
Bosgarrena.Enpresek «hitzarmenaren kontura» aurrez ordaindu dituzten
kopuruak ezingo dira kendu akordio honetan hitzartutako kopu-
ruetatik.
Seigarrena.
Sektore honetako gainerako lan-baldintzei dagokienez,
2014ko abuztuaren 31ra arte, 2008-2010eko ostalaritza-hitzar-
menaren testuan jasotakora lotuko dira.
II. Eranskina.
den soldata-taulak, berreskuragarritasun gabeak
Euro
Soldata-mailak
Hilekoa guztiraI
1.556,39II
1.462,94III
1.338,53IV
1.276,16V
1.244,86Kopuru osagarriak «hitzarmenaren kontura» kontzeptuan,
atzeraeraginezko izaeraz berreskura daitezkeenak 2013ko irai-
letik hasita (14 paga, iraila barne).
Soldata-mailak
I
II
III
IV
V
Abuztuaren 31ra arte indarrean dau-Urtekoa guztira
21.789,48
20.481,21
18.739,40
17.866,28
17,427,97
Hilekoa
98,05
92,17
84,33
80,40
78,43
III. Eranskina. Hirurtekoaren balioa 2014ko abuz-
tuaren 31ra arte, berreskuragarria izan gabe.
I
II
III
IV
V
68,8664,08
57,75
54,58
52,99
Hirurtekoaren kopuru osagarriak «hitzarmenaren kontura»
kontzeptuan, atzeraeraginezko izaeraz berreskura daitezkeenak
2013ko irailetik hasita (iraila barne).
I
II
III
IV
V
4,344,04
3,64
3,44
3,34
Quinto.Las cantidades que las empresas hayan abonado «a cuenta
de convenio» con anterioridad no serán deducibles de las canti-
dades pactadas en este acuerdo.
Sexto.
Que el resto de las condiciones laborales para este sector se
regirán hasta el 31 de agosto del 2014 por lo recogido en el
texto del convenio de hostelería 2008-2010
Anexo II. Tablas Salariales vigentes hasta el 31 de
agosto y sin carácter reembolsable.
Euros
Niveles salariales
Total MensualI
1.556,39II
1.462,94III
1.338,53IV
1.276,16V
1.244,86Cantidades complementarias en concepto de «A cuenta de
Convenio» reembolsables con carácter retroactivo desde
setiembre (inclusive) del 2013 (14 pagas).
Niveles salariales
I
II
III
IV
V
Total Anual21.789,48
20.481,21
18.739,40
17.866,28
17,427,97
Mensual
98,05
92,17
84,33
80,40
78,43
Anexo III. Valor del trienio hasta el 31 de agosto del
2014 sin carácter reembolsable.
I
II
III
IV
V
68,8664,08
57,75
54,58
52,99
Cantidades complementarias del trienio en concepto «A
cuenta de convenio» reembolsables con carácter retroactivo
desde setiembre (inclusive) del 2013.
I
II
III
IV
V
4,344,04
3,64
3,44
3,34
GIPUZKOAKO A.O.—2013ko urriaren 29a
N.º 206B.O. DE GIPUZKOA—29 de octubre de 2013 161
—————————————————–Página 3—————————————————–
  • Share this post

Dejar una opinión

Forotrabajo.es - El empleo en España