Convenio colectivo acuerdo del convenio de la madera y corcho de lleida para 2014 2017

acuerdo del convenio de la madera y corcho de lleida para 2014 2017

No te olvides de dejar tus dudas, comentarios o opiniones respecto al convenio.

Número 97Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dilluns, 22 de maig de 2017Número de registre 3719
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
Acord del Conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida
Resolució, de 10 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord derivat del
conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de
conveni núm. 25000165011993).
Vist el text de l’Acord derivat del conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de Lleida per als
anys 2014 a 2017, subscrit per la Comissió Negociadora el dia 16 de setembre de 2016, i de conformitat
amb el que disposen els articles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1 h) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d’aplicació.
Resolc:
1. Disposar la inscripció de l’Acord derivat del conveni del sector de la Fusta i del Suro de les comarques de
Lleida per als anys 2014 a 2017 (codi de conveni núm. 25000165011993), al Registre de convenis i acords
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.
2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Lleida, 10 de maig de 2017
El director en funcions, Joan Santacana i Velez
Transcripció literal del text signat per les parts
Acta
A la ciutat de Lleida, a les 11.00 hores del dia 16 de setembre de 2016 es reuneixen les representacions
respectives de les Empreses i la Legal Representació dels Treballadors, composada pels membres al marge
relacionats, per tal de donar compliment a allò que es va acordar a la pròpia ciutat de Lleida segons allò
previst a la Disposició Transitòria del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Suro de les
comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 signat el dia 26 de juliol de 2016.
Assistents:
Representació Empresarial
NOM
DNISIGNATURATeresa Llusà Orteu
Marta Montserrat Aragonès
40897984F43735423A
Legal representació dels treballadors:
UGTNOM
DNISIGNATURAAdministració Autonòmica
1
—————————————————–Página 1—————————————————–
 Número 97Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dilluns, 22 de maig de 2017Bernardo Fuertes Lozano
Buenaventura Baca Hernández
Juani Arenas Gómez
46593420C24117759M
46700457S
CCOO
NOM
DNISIGNATURAEva Colorado Ruiz
Pilar Ramos Vilchez
Ricardo Domingo Sánchez
37373972F40893703W
35078214V
Oberta la sessió ambdues parts es reconeixen mútua i plena capacitat representativa i negociadora del
Conveni de la Fusta de la Província de Lleida i tot seguit es procedeix a la constitució de la Taula de la
Comissió Negociadora del dit Conveni que queda composada per els membres descrits anteriorment en
aquest acta.
De conformitat a allò que estableix la Disposició 2a. Del III Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta, les parts
varen acordar en la Disposició Transitòria del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Suro
de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017 signat el dia 26 de juliol de 2016, la convergència de
les taules i les categories professionals que tindrà efecte amb equiparació de les categories a la retribució
única del grup al que pertanyen.
La convergència de les categories s’iniciarà des del dia 1 de gener de 2017 i s’aplicarà en els següents
termes progressius que s’indiquen:
Les quantitats que resultin a favor de les diferents categories per procedir a la seva equiparació a la única
del grup es dividiran en tres trams sent que correspondrà el pagament per al primer any amb un màxim de
200.- euros, segon any un màxim de 200 euros i el tercer any procedirà el pagament total.
Per tal de procedir a l’adequació es farà servir el salari de referència de cada grup professional.
Es considera l’equiparació amb els següents efectes:
Primer Tram màxim 200 euros: Taules 2017 amb efectes a 01-01-2017
Segon Tram màxim 200 euros: Taules 2018 amb efectes a 01-01-2018
Tercer Tram fins al total pagament de l’equiparació: Taules 2019 amb efectes 01-01-2019.
S’adjunten a l’acta les taules aprovades (llevat d’error o omissió).
S’autoritza i delega en la persona de la Secretària de la Comissió a la Sra. Marta Montserrat la remissió de
les actes de la susdita Comissió, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat Catalunya, als efectes escaients, així com per dur a
terme els tràmits relatius a la presentació, registre, dipòsit i publicació de l’acord en el Diari Oficial de
Generalitat (DOGC) O Butlletí Oficial de la Província (BOP) així com realitzar qualsevol gestió i tramitació de
caire administratiu que es requereixi en el si de la Comissió.
I no havent més assumptes a tractar l’acta es llegida, aprovada i signada per unanimitat dels assistents que
figuren identificats a l’encapçalament de la mateixa.
1. Annex 1.A)
Taula Salarial 2017
Administració Autonòmica
2
—————————————————–Página 2—————————————————–
 Número 97Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dilluns, 22 de maig de 2017GP (Grup professional), SBM (Salari base mensual), SBD (Salari base diari) , TSBA (Total salaria base
anual), PETM (Plus extrasalarial de transport mensual treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia
treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia treballat), TPETA (Total plus extrasalarial transport anual),
PEE (Paga Extraordinària Estiu) PEN (Paga Extraordinària Nadal), PEB (Paga Extraordinària Beneficis),
TRA (Total retribució anual).
ANY 2017TSBA
18806,12
17839,67
14626,66
14352,96
13023,2
13023,2
12243,12
12243,12
12243,12
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12074,20
12143,55
12063,25
12074,20
11614,30
11176,92
11672,7
11672,7
11384,35
11384,35
11384,35
10443,855
10443,855
10443,855
GP
SBM1567,18
1486,64
1218,89
1196,08
SMD-35,68
35,68
PETM67,86
67,86
67,86
67,86
PETD-4,48
4,48
TPETA746,48
746,48
746,48
746,48
981,12
981,12
746,48
746,48
746,48
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
746,48
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
PEEPEN1567,20
1486,63
1218,92
1196,10
1065,88
1065,88
1020,3
1020,3
1020,3
998,29
998,29
998,29
998,29
993,11
998,2941
992,66
993,11
956,34
931,43
958,8637
958,8637
937,32
937,32
937,32
858,1465
858,1465
858,1465
TRALlicenciats Enginyers
Perits ajudants titulats
Cap administratiu
Delineants projectistes
Encarregat
Cap d’equip
Oficial 1 administratiu
Oficial 2 administratiu
Viatjant
Oficial 1ª
Tractorista amb carnet
Conductor camió
Serrador 1
Oficial 2ª
Afilador 1
Tallador
Trossejador
Ajudant oficial 3ª
Auxiliar administratiu
Tractorista sense carnet
Serrador de 2ª
Peó especialista
Basculador
Magatzem
Peó
Guarda vigilant
Mesurador
1567,201486,63
1218,92
1196,09
1065,8833
1065,88
1020,3
1020,3
1020,3
998,29
998,29
998,29
998,29
993,11
998,29
992,65
993,11
956,34
931,42
958,8637
958,8637
937,32
937,32
937,32
858,1465
858,1465
858,1465
22.686,9921.559,41
17.810,98
17.491,63
16.136,09
16.136,09
15.030,20
15.030,20
15.030,20
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.041,54
15.121,25
15.029,68
15.041,54
14.508,10
13.786,25
14.571,55
14.571,55
14.240,11
14.240,11
14.240,11
13.141,27
13.141,27
13.141,27
1020,26
1020,26
1020,26
67,8667,86
67,86
33,27
33,27
33,27
33,27
33,08
33,27
33,05
33,08
31,82
4,484,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
931,41
67,8631,98
31,98
31,19
31,19
31,19
28,6133
28,6133
28,6133
4,484,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
2. Annex 2.A)
Taula Salarial 2018
GP (Grup professional), SBM (Salari base mensual), SBD (Salari base diari) , TSBA (Total salaria base
anual), PETM (Plus extrasalarial de transport mensual treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia
treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia treballat), TPETA (Total plus extrasalarial transport anual),
PEE (Paga Extraordinària Estiu) PEN (Paga Extraordinària Nadal), PEB (Paga Extraordinària Beneficis),
TRA (Total retribució anual).
ANY 2018PETM
67,86
67,86
67,86
67,86
GP
SBM1567,18
1486,64
1218,89
1210,36
SMD-35,68
35,68
TSBA18806,12
17839,67
14626,66
14524,32
13023,2
13023,2
12321,24
PETD-4,48
4,48
TPETA746,48
746,48
746,48
746,48
981,12
981,12
746,48
PEEPEN1567,20
1486,63
1218,92
1210,42
1065,8833
1065,88
1026,76
TRALlicenciats Enginyers
Perits ajudants titulats
Cap administratiu
Delineants projectistes
Encarregat
Cap d’equip
Oficial 1 administratiu
1567,201486,63
1218,92
1210,41
1065,8833
1065,88
1026,77
22.686,9921.559,41
17.810,98
17.691,63
16.136,09
16.136,09
15.121,25
1026,77
67,86Administració Autonòmica
3
—————————————————–Página 3—————————————————–
 Número 97Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dilluns, 22 de maig de 2017Oficial 2 administratiu
Viatjant
Oficial 1ª
Tractorista amb carnet
Conductor camió
Serrador 1
Oficial 2ª
Afilador 1
Tallador
Trossejador
Ajudant oficial 3ª
Auxiliar administratiu
Tractorista sense carnet
Serrador de 2ª
Peó especialista
Basculador
Magatzem
Peó
Guarda vigilant
Mesurador
1026,771026,77
12321,2412321,24
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
11672,70
11348,4
11672,7
11672,7
11555,9
11555,9
11555,9
10443,85
10443,85
10443,85
67,8667,86
746,48746,48
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
746,48
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
1026,771026,77
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
958,86
945,69
958,86
958,86
951,54
951,54
951,54
858,15
858,15
858,15
1026,761026,76
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
958,86
945,69
958,86
958,86
951,55
951,55
951,55
858,15
858,15
858,15
15.121,2515.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
14.571,55
13.986,26
14.571,55
14.571,55
14.440,11
14.440,11
14.440,11
13.141,27
13.141,27
13.141,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
31,98
4,484,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
945,7
67,8631,98
31,98
31,66
31,66
31,66
28,61
28,61
28,61
4,484,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
3. Annex 3.A)
Taula Salarial 2019
GP (Grup professional), SBM (Salari base mensual), SBD (Salari base diari) , TSBA (Total salaria base
anual), PETM (Plus extrasalarial de transport mensual treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia
treballat) , PETD (Plus extrasalarial transport dia treballat), TPETA (Total plus extrasalarial transport anual),
PEE (Paga Extraordinària Estiu) PEN (Paga Extraordinària Nadal), PEB (Paga Extraordinària Beneficis),
TRA (Total retribució anual).
ANY 2019PETM
67,86
67,86
67,86
67,86
GP
SBM1567,18
1486,64
1218,89
1218,89
SMD-35,68
35,68
TSBA18806,12
17839,67
14626,66
14626,68
13023,2
13023,2
12321,24
12321,24
12321,24
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
12143,55
11672,70
11850
11672,7
11672,7
11672,7
PETD-4,48
4,48
TPETA746,48
746,48
746,48
746,48
981,12
981,12
746,48
746,48
746,48
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
981,12
746,48
981,12
981,12
981,12
PEEPEN1567,20
1486,63
1218,92
1218,92
1065,8833
1065,88
1026,76
1026,76
1026,76
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
958,86
987,53
958,86
958,86
958,86
TRALlicenciats Enginyers
Perits ajudants titulats
Cap administratiu
Delineants projectistes
Encarregat
Cap d’equip
Oficial 1 administratiu
Oficial 2 administratiu
Viatjant
Oficial 1ª
Tractorista amb carnet
Conductor camió
Serrador 1
Oficial 2ª
Afilador 1
Tallador
Trossejador
Ajudant oficial 3ª
Auxiliar administratiu
Tractorista sense carnet
Serrador de 2ª
Peó especialista
1567,201486,63
1218,92
1218,92
1065,8833
1065,88
1026,77
1026,77
1026,77
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
998,29
958,86
987,53
958,86
958,86
958,86
22.686,9921.559,41
17.810,98
17.810,98
16.136,09
16.136,09
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
15.121,25
14.571,55
14.571,55
14.571,55
14.571,55
14.571,55
1026,77
1026,77
1026,77
67,8667,86
67,86
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
33,27
31,98
4,484,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
987,5
67,8631,98
31,98
31,98
4,484,48
4,48
Administració Autonòmica
4
—————————————————–Página 4—————————————————–
 Número 97Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dilluns, 22 de maig de 2017Basculador
Magatzem
Peó
Guarda vigilant
Mesurador
31,9831,98
28,61
28,61
28,61
11672,711672,7
10443,85
10443,85
10443,85
4,484,48
4,48
4,48
4,48
981,12981,12
981,12
981,12
981,12
958,86958,86
858,15
858,15
858,15
958,86958,86
858,15
858,15
858,15
14.571,5514.571,55
13.141,27
13.141,27
13.141,27
Administració Autonòmica
5Digitally signed by e-bop
Date: 2017.05.19
12:46:38 CEST
Reason:
Location: es_ca

—————————————————–Página 5—————————————————–

  • Share this post

Dejar una opinión

Forotrabajo.es - El empleo en España