TAULI

(23_75_INF_ANEST2) INFERMERS/ES – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per al equip d'infermeria ofereix, necessitem incorporarINFERMERS/ES Es valorarà:Currículum Vitae.Màster en anestèsia i reanimació.Experiència mínima d’un any en sedació.Recorregut curricular en quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic de l'àmbit de treball.(Com a mínim 5 anys d'experiència en l’àmbit quirúrgic i urpa).Formació en reanimació cardiopulmonar avançada.Coneixement en el maneig d’equips i medicació pròpia de l’activitat del lloc de treball.Lideratge clínic i professional, autonomia i presa de decisions, relacions interpersonals i treball en equip.Valoració professional per part dels comandaments.S’ofereix: Incorporació immediata a l’equip de treball d’infermera de competència avançada anestèsica del del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.Institució amb un hospital universitari i amb una àmplia experiència docent i en formació continuada especialitzada.Les persones candidates designades, es vincularan mitjançant un contracte de substitució fins la cobertura definitiva de la plaça o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició de substitut de la plaça a cobrir.Les condicions laborals són les establertes en el III Conveni SISCAT, amb jornada completa i quiròfan continuat en torn matí/tarda.Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es poden consultar al web de l’entitat www.tauli.cat .D’acord amb el Codi de Selecció i Vinculació vigent, les persones candidates se sotmetran a les proves següents: Valoració curricular (valoració de mèrits d’acord amb els ítems de l’apartat es valorarà i en amb les corresponents acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici) i especialment el màster en anestèsia i reanimació.Entrevista personal (pels professionals sense experiència interna) o valoració directiva.Prova psicotècnica.Es podran afegir les proves competencials que es considerin necessàries per valorar la idoneïtat de les candidatures, en el marc de l’establert al vigent Codi de Selecció i Vinculació.En ares als principis d’economia processal i celeritat del procés, també es podran reduir les fases del procés de selecció en funció de la ràtio de candidats amb compliment dels requisits de la present oferta.En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir.Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç on caldrà adjuntar el currículum en format PDF així com la resta de documents addicionals: Les acreditacions dels requisits de la convocatòria, i tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació de diferents mèrits individuals.La no presentació de la documentació requerida pot comporta l’exclusió de la candidatura a la convocatòria.Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci.Data de termini: Fins cobertura de les necessitats.

¿Qué necesitas?

DUE o Grau en Infermeria.
INSCRIBIRSE