TAULI

(23_180_INF_DIA) INFERMERS/INFERMERES – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per a l’equip d’infermeria de l'Unitat de Diàlisi, necessitem incorporar INFERMERS/INFERMERES.Es valorarà:Currículum vitae.Formació Postgraduada (Màster o Postgrau en Nefrologia).Coneixements en Unitats de Diàlisi.Experiència en l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball anunciat.Coneixement en el maneig d’equips i medicació pròpia de l’activitat del lloc de treball.Capacitat per treballar amb un equip multidisciplinar.Habilitat de servei vers l’usuari: comunicació i empatia.S’ofereix: Incorporació immediata a l’equip de treball d’Infermeria per la unitat d’endoscòpia del Servei de Digestiu del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.Institució amb un hospital universitari i amb una àmplia experiència docent i en formació continuada especialitzada.Les persones candidates designades, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu.Les condicions laborals són les establertes en el vigent Conveni del SISCAT, amb jornada completa o parcial.Les persones candidates hauran de prestar els seus serveis en torn de matí i tarda.Així mateix, els candidats designats per ocupar aquests llocs de treball, hauran de prestar serveis en règim d’atenció continuada –guàrdies-.Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es poden consultar al web de l’entitat www.tauli.cat .D’acord amb el Codi de Selecció i Vinculació vigent, les persones candidates se sotmetran a les proves següents: Valoració curricular (valoració de mèrits d’acord amb els ítems de l’apartat es valorarà i amb les corresponents acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici) inclosa la carta de motivació que acompanyi a la candidatura.Entrevista personal (pels professionals sense experiència interna) o valoració directiva.Prova psicotècnica Es podran afegir les proves competencials que es considerin necessàries per valorar la idoneïtat de les candidatures, en el marc de l’establert al vigent Codi de Selecció i Vinculació.En ares als principis d’economia processal i celeritat del procés, també es podran reduir les fases del procés de selecció en funció de la ràtio de candidats amb compliment dels requisits de la present oferta.En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir.Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç on caldrà adjuntar el currículum en format PDF així com la resta de documents addicionals: Les acreditacions dels requisits de la convocatòria, i tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació de diferents mèrits individuals.La no presentació de la documentació requerida pot comporta l’exclusió de la candidatura a la convocatòria.Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci.Data de termini: Fins cobertura de les necessitats.

¿Qué necesitas?

DUE o Grau en Infermeria.
INSCRIBIRSE