TAULI

23_152_SGG_GER: BORSA PER A SUPLÈNCIES: GEROCULTOR/A – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ , per SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, ofreix: BORSA PER A SUPLÈNCIES: GEROCULTOR/A Es valorarà:Currículum vitae.Formació continuada, en atenció les funcions i activitats pròpies del lloc de treball a l’àmbit de l’atenció a les persones grans.Experiència professional en el medi assistencial d’atenció a les persones grans.Capacitat d’adaptació, comunicació i de treball en equips multidisciplinaris.Actitud empàtica vers als usuaris, famílies i companys.S'ofereix: Incorporació com a Gercoultor/a a Sabadell Gent Gran Centre de Serveis per a suplències, en diferents torns (matí, tarda, nit), jornades (completes i parcial) i serveis (continuats i no continuats).Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat.El procés de selecció constarà de les següents fases:Inscripció: Caldrà adjuntar tant el currículum vitae en format lliure com el requisit de titulació en el moment de fer la inscripció.Entrevista de competència tècnica (o valoració directiva en el cas de les persones que ja formen part de l’organització).En compliment de la LISMI, SGGCS, S.A., tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir.Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç on caldrà adjuntar el currículum en format PDF així com la resta de documents addicionals: Les acreditacions dels requisits de la convocatòria, i tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació de diferents mèrits individuals.La no presentació de la documentació requerida pot comporta l’exclusió de la candidatura a la convocatòria.Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci.Data de termini: Fins a la cobertura de la necessitat.

¿Qué necesitas?

Titulacions: Atenció a Persones en situació de dependència.(CFPM SC10).
INSCRIBIRSE