TAULI

(23_134_INF) INFERMERES/INFERMERS – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per a l'equip d'infermeria necesita incorporar INFERMERES/INFERMERS.Es valorarà:Curriculum vitae.Formació postgraduada d’infermeria.Capacitat d’adaptació, comunicació i de treball en equips multidisciplinaris.S'ofereix: Incorporació inmediata a la Direcció de l’equip d’infermeria del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, amb les següents condicions:Pla d’acollida per les noves incorporacions.Contracte de substitució pel termini imprescindible fins a la cobertura reglamentària i definitiva de la plaça vacant.Jornada completa o parcial Serveis d’atenció continuada o no continuada.Torn de dia lliscant (matins i tardes) o torn de nit.Vacances preferentment fora dels periodes d’estiu i nadal (dos primers anys).Compromís de convocatòria en 3 anys per estabilització a contracte indefinit.*Subsidiàriament, es podran proposar places estructurals que un cop oferides en el corresponent procés de mobilitat horitzontal intern, resten vacants.Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat.El procés de selecció constarà de les següents fases depenent de la vinculació amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT):Professionals amb contracte indefinit amb temps parcial: Valoració directiva.Professionals amb contracte d’interí per vacant o altres modalitats temporals: Prova psicotècnica i valoració directiva.Professionals de nova incorporació: Prova psicotècnica i entrevista.En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin possibles per al desenvolupament de les funcions a cobrir.*El present anunci és una actualització de l’anterior procés de selecció d’infermers/infermeres amb referència: (21_134_INF), atesa la necessitat de cobertura de les vacants d’infermeria.Procediment d'assignació: S’elaborarà una prelació entre aquelles persones candidates que superin una nota de tall de com a mínim el 50% de la entrevista o valoració directiva.En cas de necessitats de cobertura, una vegada esgotades les places vacants, s’oferiran contractació temporal per ordre de prelació.Documentació: Caldrà adjuntar en el moment de la inscripció els següents documents en format PDF: 1.- Curriculum vitae 2.- Titulació.Per a nous professionals, en el moment de l’entrevista, caldrà aportar la següent documentació: 1.- Acreditacions formativa.2.- Experiència laboral (caldrà acreditar-la mitjançant certificats de serveis prestats).Informació: Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci.Data de termini: Fins l'ocupació de les places disponibles.

¿Qué necesitas?

DUE o Grau en Infermeria.
INSCRIBIRSE