TAULI

(22_205_ALIM_AJCUI) 3 AJUDANTS DE CUINA – Sabadell

Oferta de trabajo en Sabadell

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per a la cobertura de contingències generades per la plantilla que integra el Servei d’Alimentació, necessitem incorporar 3 AJUDANTS DE CUINA.ES VALORARÀ:Currículum Vitae.Experiència professional en cuines de col·lectivitats, desenvolupant funcions similars a les de l’oferta.Formació continuada pròpia del lloc de treball.Capacitat de treball en equip.Habilitats comunicatives i empatia respecte de companys i d’usuaris.S’OFEREIX: Incorporació a l’equip de treball d’Alimentació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, per atendre a les diferents contingències que es puguin donar entre el conjunt de professional que conformen l’àmbit de treball.Vinculació laboral mitjançant un contracte temporal de substitució titular amb reserva de plaça.La dedicació podrà ser a jornada completa o temps parcial, en funció de la necessitat a cobrir.Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana SISCAT.PROCÉS DE SELECCIÓ: Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat .El procés de selecció constarà de:Valoració de mèrits (d’acord amb els ítems de l’apartat a valorar i amb les corresponents acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici: experiència laboral i formació continuada dels 5 darrers anys).Entrevista (pels professionals sense experiència interna) i valoració directiva (professionals amb experiència interna).Així mateix, i si s’escau, es podrà proposar prova psicotècnica.En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir.INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades hauran d' adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals.Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci.DATA DE TERMINI: fins a la cobertura de les necessitats.

¿Qué necesitas?

Tenir el certificat d'escolaritat EGB o l'acreditació d'escolaritat de l'ESO.Carnet manipulador d'aliments o formació en higiene alimentària.
INSCRIBIRSE